Django 04: View nâng cao

Nguồn: http://cloudera.com/ Như chúng ta đã biết view nhận HttpRequest object làm tham số đầu tiên và trả về HttpResponse objects. Django sử dụng request và response objects để lưu trữ, vận chuyển các trạng thái xuyên suốt ứng dụng. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu kĩ về chúng. HttpRequest object Khi người dùng yêu cầu một trang web, Read more about Django 04: View nâng cao[…]

Django 03: View và Template

Nguồn: http://cloudera.com/ Django View: Một hàm view (hoặc view) đơn giản là một hàm python nhận Web request làm tham số đầu tiên và trả về Web response. Response có thể là nội dung HTML, redirect, 404 error, XML document, hoặc image, … View chứa các logic cần thiết để trả về response và có thể Read more about Django 03: View và Template[…]