Django 03: View và Template

Nguồn: http://cloudera.com/ Django View: Một hàm view (hoặc view) đơn giản là một hàm python nhận Web request làm tham số đầu tiên và trả về Web response. Response có thể là nội dung HTML, redirect, 404 error, XML document, hoặc image, … View chứa các logic cần thiết để trả về response và có thể Read more about Django 03: View và Template[…]

Django 06: Template nâng cao

Như ta đã biết template được sử dụng để tách biệt giữa phần xử lí logic và giao diện. Chú ý trước khi sử dụng template ta cần cấu hình nó trong file config (đã hướng dẫn ở bài Djang 03). Trong bài này ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng và cú pháp của Read more about Django 06: Template nâng cao[…]