Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.

Nội dung 1. Tìm hiểu về C cơ bản, gồm: Các kiểu dữ liệu. Biến, hằng và mảng, cách máy tính lưu trữ giá trị. Đọc/ghi dữ liệu từ màn hình và file. Các lệnh điều kiện, lặp. 2. Tài liệu Các bạn nên đọc nội dung từ trang 107 tới trang 137 tại đây. Read more about Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.[…]