Django 04: View nâng cao

Nguồn: http://cloudera.com/ Như chúng ta đã biết view nhận HttpRequest object làm tham số đầu tiên và trả về HttpResponse objects. Django sử dụng request và response objects để lưu trữ, vận chuyển các trạng thái xuyên suốt ứng dụng. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu kĩ về chúng. HttpRequest object Khi người dùng yêu cầu một trang web, Read more about Django 04: View nâng cao[…]

Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)

Tài liệu slide phần đọc ghi file: https://www.dropbox.com/s/kfu8onyip6k8358/Phan3_LapTrinhC_Chuong8_File.pdf?dl=0 Lưu ý: Do trong slide đã mô tả đầy đủ và có ví dụ minh họa rõ ràng, nên mình sẽ mô tả vắn tắt các hàm thông dụng, và tập trung giải thích một số ví dụ điển hình. Mô tả các hàm các bạn có Read more about Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)[…]