Nội dung buổi offline ngày 27/02/2017

Nội dung buổi offline 27/2/2017

EGG Club tiến hành bài kiểm tra đối với các thành viên trong câu lạc bộ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

*Bài tập 1:

Cho dãy n phần tử

Tìm dãy liên tiếp có k phần tử tổng lớn nhất.

 

Input: file baitap1.in

+Dòng đầu tiên: n k

+Dòng thứ hai: lần lượt là n số trong dãy số ban đầu.

Output: file baitap1.out

+Dòng thứ nhất: Tổng lớn nhất.

 

VD:

baitap1.in baitap1.out
5 2

4 -1 3 2 5

7

 

Bài làm

 

*Bài tập 2:

Cho dãy n phần tử

Tìm dãy con có tích lớn nhất.

Y/c sử dụng đệ quy.

 

Input: file baitap2.in

+Dòng đầu tiên: n

+Dòng thứ hai: lần lượt là n số trong dãy số ban đầu.

Output: file baitap2.out

+Dòng thứ nhất: Tích lớn nhất

 

VD:

baitap2.in

baitap2.out

5

4 -1 3 2 5

120

 

Bài Làm

 

*Bài tập bổ sung 1: Tìm dãy contổng lớn nhất trong n số.

Input:

+dòng đầu tiên: n

+dòng thứ hai: lần lượt các số trong n

Output:

+in ra tổng lớn nhất.

Bài làm:

*Bài tập bổ sung 2:

Có một chú ếch, chú muốn nhảy đến lá sen to nhất. Từ lá sen hiện tại của chú cho đến lá sen cuối cùng, mỗi lá sen được đánh dấu. Mỗi lá chú chỉ được nhảy duy nhất 1 lần, không được nhảy ngược lại, mỗi lần nhảy chú có thể nhảy qua 1 hoặc 2 lá. Bạn hãy giúp chú ếch nhảy đến đích sao cho tổng các số ở các lá chú nhảy qua là lớn nhất.

Input: file baitapbs2.in

+Dòng đầu tiên: n là số chiếc lá (không tính chiếc lá chú đang đứng và chiếc lá cuối cùng)

+Dòng thứ 2: lần lượt là giá trị của mỗi chiếc lá

Output: file baitapbs2.out

+Tổng lớn nhất chú phải nhảy qua.

baitapbs2.in

baitapbs2.out

6

1 2 -2 4 5 6

18 (1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6)

 

 

The following two tabs change content below.

tuanctob48

Latest posts by tuanctob48 (see all)