Nội dung buổi offline ngày 26/3/2017

Phần 1: Thông báo lịch học

Chủ nhật tuần sau ngày 2/4/2017 chúng ta sẽ nghỉ để các bạn ôn thi! Chủ nhật tuần sau nữa (9/4/2017) chúng ta sẽ học bình thường!

Phần 2: Bài học

I. Bạn Quân đã trình bày trước cả lớp các  nội dung về danh sách liên kết cụ thể như sau:

 1. Khái niệm về danh sách liên kết, cấu trúc của 1 danh sách liên kết
 2. Các hàm cơ bản để thực hiệc các thao tác cơ bản với danh sách liên kết:
 • khởi tạo
 • kiểm tra danh sách rỗng
 • chèn 1 phần tử vào đầu danh sách
 • chèn 1 phần tử vào cuối danh sách

Code

 

II. Cả lớp thực hành code lại các phần kiến thức mà Quân đã truyền đạt.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Viết các hàm khởi tạo 1 danh sách liên kết đơn:

 •  khởi tạo danh sách
 • Check 1 danh sách liên kết rỗng
 • thêm 1 phần tử vào cuối danh sách
 • thêm 1 phần tử vào đầu danh sách
 • xóa phần tử cuối danh sách
 • xóa phần tử đầu
 • xóa hết phần tử có giá trị bằng k
 • thay các phần tử là số nguyên tố bằng -1
 • tạo 2 danh sách liên kết mới chứa các phần tử chẵn và lẻ
The following two tabs change content below.

vuminhtu