Nội dung buổi offline ngày 15/01/2017

1. Bài tập mở đầu

Tìm chữ số  lớn nhất của mảng theo đệ qui.

2. Bài tập buổi offline: Hoán vị của n phần tử từ 1 đến n

3. Bài tập về nhà

  1. Liệt kê tất cả các chỉnh hợp chập k của n phần tử.
  2. Liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của n phần tử.
  3. Tìm tất cả các tập con của dãy từ 1 đến n-1 có tổng bằng n.

 

The following two tabs change content below.

Hong Nhung

Latest posts by Hong Nhung (see all)