Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017

1. Cấu tạo của đệ qui

Mô tả đệ qui gồm 2 phần:

1. Phần neo: Trường hợp nhỏ nhất của bài toán, quyết định tính hữu hạn dừng của lời giải.

Ví dụ: 0! = 1,  x^0 = 1, …

2. Phần đệ qui: Mô tả bài toán theo chính bài toán đó, thể hiện tính quy nạp của lời giải.
Ví dụ: x! = x×(x-1)!,  x^n = x×x^(n-1), …

2. Bài toán 1

Nội dung: Chuyển số thập phân n sang số nhị phân.

Mô tả thuật toán:

1. Phần neo của bài toán là trường hợp n=0 và n=1.

2. Phần đệ qui: Ta thực hiện chia lấy phần dư số n cho 2 và gọi công thức đệ qui với n/2.

Code:

3. Bài toán 2

Nội dung: Cho 1 số nguyên dương n. Tìm chữ số lớn nhất của n.

Mô tả thuật toán:

1. Phần neo của bài toán là trường hợp n<10

2. Phần đệ qui: Ta thực hiện gán max là chữ số hàng đơn vị và gọi đệ qui so sánh max với các chữ số còn lại.

Code

4. Lịch học

Theo biểu quyết của lớp thì chủ nhật tuần sau ngày 15/01/2017 chúng ta vẫn học bình thường. Nếu lịch có thay đổi sẽ thông báo sau.

The following two tabs change content below.

aciakki

Latest posts by aciakki (see all)