Nội Dung Buổi Offline ngày 5/3/2017

1.Chữa bài tập về nhà

+Bài toán con ếch nhảy

Đề bài: Có một chú ếch, chú muốn nhảy đến lá sen to nhất. Từ lá sen hiện tại của chú cho đến lá sen cuối cùng, mỗi lá sen được đánh dấu. Mỗi lá chú chỉ được nhảy duy nhất 1 lần, không được nhảy ngược lại, mỗi lần nhảy chú có thể nhảy qua 1 hoặc 2 lá. Bạn hãy giúp chú ếch nhảy đến đích sao cho tổng các số ở các lá chú nhảy qua là lớn nhất.

+ Dùng đệ quy quay lui bằng cách sinh tất cả khả năng có thể

+ Dùng quy hoạch động

 

2. Bài tập về quy hoạch động

2.1 Tìm dãy con đơn điệu dài nhất  

Đề bài: Cho một dãy số bất kì, hãy tìm dãy con đơn điệu tăng dài nhất.

Ví dụ dãy số: 9 1 5 3 10 6 8 11

=> dãy con đơn điệu dài nhất là dãy : 1 3 6 8 11. Gồm 4 phần tử.

a)  cách 1 là sinh tất cả trường hợp bằng đệ quy quay lui

b) cách 2 là sử dụng quy hoạch động

2.2 Sắp xếp lịch họp

Đề bài:  cho  danh sách N với 2 thông tin là thời gian cuộc họp bắt đầu: Si và thời gian kết thúc: Ei. Nhưng ta chỉ có duy nhất một phòng họp. Phải tìm cách sắp xếp sao cho có thể tổ chức được nhiều cuộc họp nhất có thể.

The following two tabs change content below.

minhnb

Latest posts by minhnb (see all)