Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Giới thiệu về khóa học

Mục đíchNội dungĐối tượngPhương pháp hoạt động

Hỗ trợ các bạn sinh viên CNTT tiếp cận kiến thức chuyên ngành nhanh chóng và đầy đủ.

Chia sẻ các kiến thức về “Lập trình cơ bản C” và “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”.

Các bạn sinh viên yêu thích CNTT năm nhất và năm hai.

Cung cấp các bài giảng Online, các nguồn tham khảo hữu ích, các bài tập Lập trình hàng tuần cùng cách thức nộp bài, chấm bài tự động tương tự các cuộc thi lập trình lớn.

 


Giáo trình của khóa học

Tuần 1: Tổng quan
 • Tổng quan chương trình máy tính, cách máy tính xử lí chương trình (code).
 • Bộ nhớ, ngôn ngữ, cấu trúc chương trình.
 • Chương trình C cơ bản.
Tuần 2: Kiểu dữ liệu
 • Các kiểu dữ liệu.
 • Giới thiệu về biến, hằng và mảng, cách máy tính lưu trữ giá trị.
 • Đọc/ghi dữ liệu từ màn hình và file.
 • Bài tập thực hành.
Tuần 3: Các lệnh cơ bản
 • Các lệnh điều kiện, lặp.
 • Độ phức tạp thuật toán.
 • Bài tập thực hành.
Tuần 4 + 5: Hàm
 • Hàm trong lập trình C
 • Đệ quy
Tuần 6: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
 • Mảng một chiều, hai chiều, đa chiều
 • Mảng kí tự (String)
 • Bài tập thực hành.
Tuần 7: Các thuật toán di chuyển trên mảng, ma trận
 • 2 hướng
 • 4 hướng
 • 8 hướng
 • Bài tập thực hành.
Tuần 8: Các thuật toán cơ bản
 • Sắp xếp
  • Select Sort
  • Bubble Sort
 • Tìm kiếm
  • Naive Search
Tuần 9: Các cấu trúc dữ liệu nâng cao
 • Queue
 • Stack
 • Tree
Tuần 10: Các thuật toán nâng cao
 • Sắp xếp:
  • QuickSort
  • MergeSort
  • Radix Sort
 • Tìm kiếm
  • Binary Search
  • Tree Search
Tuần 11: Đồ thị cơ bản
 • Biểu diễn đồ thị
 • Các bài toán đồ thị
 • Duyệt đồ thị cơ bản
  • DFS (Deep-first Search)
  • BFS (Breadth-first search)
 • Bài tập thực hành
Tuần 12: Đồ thị nâng cao
 • Tô màu đồ thị
 • Đường đi ngắn nhất
 • Cây khung nhỏ nhất
 • Bài tập thực hành
Tuần 13: Quy hoạch động
 • Các bài toán kinh điển
 • Bài tập thực hành
Tuần 14: Cuộc thi Lập trình EggClub
 • Tổ chức cuộc thi Lập trình EggClub.
 • Cuộc thi sẽ kéo dài 3h gồm các bài toán lập trình, các thí sinh tham gia Online, chấm bài tự động tương tự các cuộc thi ACM/ICPC hay website lập trình nổi tiếng http://codeforces.com/.
The following two tabs change content below.