Đọc, ghi file trong C (Cơ bản)

Trong phần đầu tiên, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đọc, ghi file trong C, bao gồm 2 cách đọc, ghi chính:

  1. Đọc, ghi số từ file.
  2. Đọc, ghi chuỗi kí tự từ file.

Sau đây, chúng ta sẽ làm các ví dụ với từng cách đọc/ghi.

Đọc, ghi số từ file

Ví dụ, trong bài tập số 4 của chúng ta (http://eggclub.org/2016/11/22/noi-dung-hoc-tuan-4/) , yêu cầu đầu vào là một file có dạng:

Trong đó, dòng đầu tiên là một số nguyên n. 2 dòng tiếp theo, mỗi dòng có n số, trong đó dòng thứ 2 là các số nguyên và dòng thứ 3 là các số thực.

Sau khi đọc được các số từ file, chúng ta sẽ ghi những số này ra một file output.txt với định dạng tương tự file input.txt.

Đọc file

Để đọc được file này, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

1. Khai báo biến con trỏ để trỏ đến file cần đọc với chế độ đọc file.

2. Kiểm tra xem file đó có tồn tại hay không.

3. Nếu file tồn tại, tiến hành đọc file.

Dòng đầu tiên là một số nguyên n:

Dòng tiếp theo là n số nguyên:

Dòng sau đó là n số thực:

4. Sau khi đọc xong, chúng ta tiến hành đóng file:

Đó là các bước để đọc file gồm các số.

Ghi file

Sau khi đọc file, ta sẽ ghi các số này vào file output.txt  có cùng định dạng với file input.txt:

1. Khai báo biến con trỏ để trỏ đến file cần ghi với chế độ ghi file.

2. Tiến hành đọc file.

Dòng đầu tiên là một số nguyên n:

Dòng tiếp theo là n số nguyên:

Dòng sau đó là n số thực:

4. Sau khi đọc xong, chúng ta tiến hành đóng file:

Đọc, ghi chuỗi từ file

Trong bài toán ATM learns English (http://eggclub.org/2016/11/01/bai-giang-phan-3/) ta có file vocabs.txt chứa các từ mới mà ATM đã học được:

Ta sẽ tiến hành đọc file này, sau đó ta thêm vào 2 từ mới và ghi lại vào file vocabs.txt.

Để thuận tiện việc xử lí chuỗi, ta sử dụng thư viện string của c++:

Vậy là chúng ta đã thực hiện được các phần đọc, ghi file cơ bản. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các phần đọc, ghi file nâng cao hơn.

The following two tabs change content below.