Django 06: Template nâng cao

Như ta đã biết template được sử dụng để tách biệt giữa phần xử lí logic và giao diện.

Chú ý trước khi sử dụng template ta cần cấu hình nó trong file config (đã hướng dẫn ở bài Djang 03). Trong bài này ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng và cú pháp của DjangoTemplates engine.

Để thuận tiện cho việc sử dụng tempate ở view django cung cấp render shortcut để gọi tempate:

Cú pháp của Django Templates engine

Variables

Variables được bao quanh bởi {{ và }}

Nếu biến là một object, python dict hoặc list thì ta có thể truy cập từng item bằng cách

Nếu một biến là callable (ví dụ như hàm). Thì django template sẽ gọi nó với không tham số truyền vào và sử dụng kết quả của nó.

Tags

Tags cung cấp các xử lí logic khi tempate được tạo. Tag được bao quanh bởi {% và %}. Ví dụ

Django đã cung cấp sẵn một số template tags built-in, tham khảo thêm tại đây.

Chúng ta cũng có thể tự tạo template tag riêng, xem thêm hướng dẫn tại đây

Filters

Filters được sử dụng để biến đổi giá trị của biến tham số của tag

Ví dụ sử dụng filter để định dạng hiển thị datetime.

Django cũng cung cấp sẵn một số filter và cũng cho phép chúng ta tự tạo filter riêng cho mình. Tham khảo thêm tại:

https://docs.djangoproject.com/en/1.10/ref/templates/builtins/#ref-templates-builtins-filters

https://docs.djangoproject.com/en/1.10/howto/custom-template-tags/#howto-writing-custom-template-filters

Comments

Comments sẽ được đặt trong cặp dấu {# và #}

Nếu muốn comments nhiều dòng ta có thể sử dụng tag:

 

The following two tabs change content below.

Latest posts by Cuong Nguyen (see all)