Cấu trúc cơ bản của chương trình C

Bài đọc này có mô tả chi tiết về cấu trúc chương trình C. Đó là điều cần thiết cho bạn trước khi tiếp tục học các bài học nâng cao hơn về lập trình C.

Một chương trình C bao gồm các phần sau:

 • Tài liệu (Phần Tài liệu)
 • Báo cáo tiền xử lý (Phần liên kết)
 • Khai báo toàn cục (Phần định nghĩa)
 • Hàm main ()
  • Khai báo địa phương
  • Câu lệnh & Biểu thức chương trình
 • Hàm do người dùng định nghĩa

Hãy bắt đầu với một mã chương trình C đơn giản.

#include<stdio.h>
int main()
{
    printf(“Hello, World!\n”);
    return 0;
}

Hoặc:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    printf(“Hello, World!\n”);
    return;
}

Ví dụ được thảo luận ở trên minh họa cách một chương trình C đơn giản trông như thế nào và cách phân khúc chương trình hoạt động. Chương trình C có thể chứa một hoặc nhiều phần được mô tả ở trên.

Phần Tài liệu thường chứa tập hợp các dòng bình luận cho biết tên của chương trình, tên tác giả hoặc lập trình viên và một vài chi tiết khác. Phần thứ hai là phần liên kết hướng dẫn trình biên dịch kết nối với các chức năng khác nhau từ thư viện hệ thống. Phần Định nghĩa mô tả tất cả các hằng số tượng trưng. Phần khai báo toàn cầu được sử dụng để xác định các biến được sử dụng trên toàn cầu trong toàn bộ chương trình và được sử dụng trong nhiều hơn một hàm. Phần này cũng khai báo tất cả các hàm do người dùng định nghĩa. Sau đó đến chính (). Tất cả các chương trình C phải có phần chính () chứa hai phần:

 • Phần khai báo
 • Phần thực thi

Phần khai báo được sử dụng để khai báo tất cả các biến sẽ được sử dụng trong chương trình. Cần phải có ít nhất một câu lệnh trong phần thực thi và hai phần này được khai báo trong dấu ngoặc nhọn mở và đóng của hàm chính (). Việc thực hiện chương trình bắt đầu tại dấu ngoặc mở ‘{‘ và kết thúc bằng dấu ngoặc đóng ‘}’. Ngoài ra, cần lưu ý rằng tất cả các tuyên bố của hai phần này cần phải được chấm dứt bằng dấu chấm phẩy.

Phần chương trình con xử lý tất cả các hàm do người dùng định nghĩa được gọi từ hàm main (). Các hàm do người dùng định nghĩa này được khai báo và thường được xác định sau hàm main ().

Nguồn: https://www.w3schools.in/c-tutorial/program-structure/