Các nguồn tham khảo C cơ bản

1. Khoá học C++ của daynhauhoc

Khoá học về C++ của Lê Trần Đạt, đang làm Lead R&D nhúng ở Singapore.

https://cpp.daynhauhoc.com/

2. cplusplus

Cung cấp thông tin về các hàm C trong thư viện chuẩn. Có ví dụ cụ thể, dễ hiểu.

http://www.cplusplus.com/

Dùng tính năng tìm kiếm: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/?kw=printf

3. Cộng đồng C Việt

Diễn đàn lâu năm, nhiều bài viết có chất lượng.

http://diendan.congdongcviet.com/forums/f54::nhap-mon-lap-trinh-c-cpp.cpp

4. StackOverflow

Hệ thống hỏi đáp có rất nhiều bài viết chất lượng. Cách thức thông thường là Google vấn đề hoặc thông báo lỗi rồi ưu tiên đọc bài từ stackoverflow trước.

http://stackoverflow.com/

5. Google

Google: Công cụ tìm kiếm rất mạnh dùng để tìm nguồn tài liệu, tìm các vấn đề và cách giải quyết vấn đề.

Cách thức sử dụng

Bước 1: Xác định vấn đề, đề xuất từ khoá để tìm kiếm với google. Nếu vấn đề là chạy chương trình bị lỗi và cần khắc phục lỗi thì có thể dùng luôn thông báo lỗi để tìm.

Bước 2: Tìm kiếm.

Bước 3: Xem kết quả trả về.

  • Nếu giải quyết được vấn đề: đến Bước 4.
  • Nếu chưa giải quyết được vấn đề:
    • Quay lại bước 3.
    • Hoặc từ những kết quả đã xem, đề xuất từ khoá mới, quay lại Bước 2.

Bước 4: Kết thúc.

Một số cú pháp để tìm kiếm với google:

  • filetype:tên_phần_mở_rộng
  • site:tên_website

Ví dụ:

  • c co ban filetype:pdf
  • nguyen duc nghia site:soict.hust.edu.vn

6. EGG Club

Chính là hệ thống hỏi đáp của EGG Club. Mời mọi người tham gia, cùng nhau chia sẻ kiến thức và phát triển cộng đồng.

http://discuss.eggclub.org/

The following two tabs change content below.

Cuong Tran

Think big, start small, and don't walk alone.