C INPUT & OUTPUT(I/O)

Như chúng ta đều biết ba chức năng thiết yếu của máy tính là đọc, xử lý và ghi dữ liệu. Phần lớn các chương trình lấy dữ liệu làm đầu vào, và sau đó sau khi xử lý dữ liệu đã xử lý được hiển thị được gọi là thông tin. Trong lập trình C, bạn có thể sử dụng hàm scanf () và printf () được xác định trước để đọc và in dữ liệu.

Ví dụ:

#include<stdio.h>
void main()
{
int a,b,c;
printf(“Hay nhap bat ky 2 so: \n”);
scanf(“%d %d”, &a, &b);
c =  a + b;
printf(“Tong 2 so do la: %d”, c);
}

Kết quả:

Hay nhap bat ky 2 so:
12
3
Tong 2 so do la: 15

Chương trình scanf () ở trên được sử dụng để lấy đầu vào từ người dùng và printf () tương ứng được sử dụng để hiển thị kết quả đầu ra trên màn hình.

Quản lý vào ra


Các thao tác I / O rất hữu ích cho một chương trình tương tác với người dùng. stdlib  là thư viện C tiêu chuẩn cho các hoạt động đầu vào-đầu ra. Trong khi xử lý các hoạt động đầu vào-đầu ra trong C, hai luồng quan trọng đóng vai trò quan trọng

  • Đầu vào tiêu chuẩn (stdin)
  • Đầu ra tiêu chuẩn (thiết bị xuất chuẩn)

Đầu vào tiêu chuẩn  hoặc stdin  được sử dụng để lấy đầu vào từ các thiết bị như bàn phím làm luồng dữ liệu. Đầu ra tiêu chuẩn  hoặc thiết bị xuất chuẩn  được sử dụng để cung cấp đầu ra cho thiết bị như màn hình. Để sử dụng chức năng I / O, lập trình viên phải bao gồm tệp tiêu đề stdio trong chương trình.

 Đọc ký tự trong C

Cách dễ nhất và đơn giản nhất trong tất cả các thao tác I / O là lấy một ký tự làm đầu vào bằng cách đọc ký tự đó từ đầu vào tiêu chuẩn (bàn phím). Hàm getchar () có thể được sử dụng để đọc một ký tự đơn. Hàm này thay thế cho hàm scanf () .

Cú pháp:

var_name = getchar ();

Thí dụ:

#include<stdio.h>
void main()
{
char title;
title = getchar();
}

Có một chức năng khác để thực hiện tác vụ đó cho các tệp:  getc được sử dụng để chấp nhận một ký tự từ đầu vào tiêu chuẩn.

Cú pháp:

int getc (luồng FILE *);

Viết ra ký tự trong C

Tương tự như getchar () có một hàm khác được sử dụng để viết các ký tự, nhưng mỗi lần một hàm.

Cú pháp:

putar (var_name);

Thí dụ:

#include<stdio.h>
void main()
{
char result = ‘P’;
putchar(result);
putchar(‘\n’);
}

Tương tự, có một hàm putc khác được sử dụng để gửi một ký tự đơn đến đầu ra tiêu chuẩn.

Cú pháp:

int putc (int c, FILE * luồng);

Định dạng đầu vào

Nó đề cập đến một dữ liệu đầu vào đã được sắp xếp theo một định dạng cụ thể. Điều này có thể có trong C bằng cách sử dụng scanf () . Chúng tôi đã gặp điều này và quen thuộc với chức năng này.

Cú pháp:

scanf (“chuỗi điều khiển”, arg1, arg2, …, argn);

Thông số trường để đọc số nguyên nhập vào là:

% w sd

Ở đây dấu% biểu thị đặc tả chuyển đổi; %w  biểu thị số nguyên xác định độ rộng trường của số cần đọc.  %d xác định số sẽ được đọc ở định dạng số nguyên.

Thí dụ:

#include<stdio.h>
void main()
{
int var1= 60;
int var2= 1234;
scanf(“%2d %5d”, &var1, &var2);
}

Các mục dữ liệu đầu vào phải được phân tách bằng dấu cách, tab hoặc dòng mới và dấu chấm câu không được tính là dấu phân cách.

Đọc và viết chuỗi trong C

Có hai hàm thư viện phổ biến là get () và put () cung cấp để xử lý các chuỗi trong C.

gets : char * gets(char * str) đọc một dòng từ stdin và giữ chuỗi được trỏ bởi str  và bị chấm dứt khi dòng mới được đọc hoặc đạt được EOF . Khai báo hàm gets() là:

Cú pháp:

char * gets(char * s

Trong đó str là một con trỏ tới một mảng các ký tự nơi các chuỗi C được lưu trữ.

puts : Hàm – int puts(const char * str) được sử dụng để viết một chuỗi vào thiết bị xuất chuẩn , nhưng nó không bao gồm các ký tự null. Một ký tự dòng mới cần được thêm vào đầu ra. 

Cú pháp:

Int puts( const char*str)

Trong đó str là chuỗi được viết bằng C.

ĐỊNH DẠNG C

Các chỉ định định dạng có thể được định nghĩa là các toán tử được sử dụng cùng với hàm printf () để in dữ liệu được tham chiếu bởi bất kỳ đối tượng hoặc bất kỳ biến nào. Khi một giá trị được lưu trữ trong một biến cụ thể, thì bạn không thể in giá trị được lưu trữ trong biến đó một cách đơn giản mà không sử dụng các chỉ định định dạng. Bạn có thể truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong các biến và có thể in chúng lên màn hình bảng điều khiển bằng cách triển khai các chỉ định định dạng này trong hàm printf ().

Định dạng  bắt đầu bằng  toán tử % và theo sau là ký tự đặc biệt để xác định loại dữ liệu.

Có hầu hết sáu loại định dạng định dạng có sẵn trong C.

Định dạng Sự miêu tả
% d Định dạng số nguyên
% f Định dạng float
% c Định dạng ký tự
%s Trình xác định định dạng chuỗi
% u Số nguyên không dấu
% ld Định dạng dạng long

Định dạng số nguyên (%d)

Trình xác định định dạng % d  được triển khai để biểu diễn các giá trị nguyên. Điều này được sử dụng với hàm printf () để in giá trị số nguyên được lưu trong biến.

Cú pháp:

printf(“%d”,<variable name>);

Định dạng float ( %f )

Trình xác định định dạng % f được triển khai để biểu diễn các giá trị float

Cú pháp:

printf(“%f”, <variable name>);

các định dạng khác tương tự