A. Anton và Danik đấu cờ vua. Ai thắng ai thua?

 

Anton là một người thích chơi cờ vuông, đặc biệt là khi chơi với bạn của anh ấy là Danik.

Mỗi ván đấu đều được phân định thắng thua rõ ràng, tức chỉ có thắng và thua, không có hòa. Sau khi đã chơi được n ván đấu.

Bấy giờ Anton mới giaạt mình và tự hỏi, người thắng nhiều ván hơn là ai, anh ấy hay Danik? Hãy giúp anh ấy xác đinh điều đó.

Input: 

  • Dòng đầu tiên là một số nguyên n (1≤n≤100 000): là số ván đấu.
  • Dòng thứ hai là một xâu s, bao gồm các chữ cái viết hoa ‘A’  (Anton) và ‘D’ (Danik)  để chỉ người thắng trong ván đấu thứ i, với i là vị trí của ký tự đó trong xâu s.

Output:

  • Nếu Anton thắng số ván đấu nhiều hơn Danik thì in ra “Anton” trong output.
  • Nếu Danik thắng số ván đấu nhiều hơn Anton thì in ra “Danik” trong output
  • Nếu Anton và Danik có số ván đấu thắng như nhau thì in ra “Friendship” trong ouput.
Ví dụ:
VD1. input

output

VD2. input

output

VD3. input

output

Chú thích:

  • Trong ví dụ đầu tiên , Anton thắng 6 ván, trong khi Danik thắng chỉ 1 ván. Vì thế, đáp án là “Anton”.
  • Trong ví dụ thứ hai , Anton thắng 3 ván và Danik thắng 4 ván. Do đó, đáp án là “Danik”.
  • Trong ví dụ thứ ba, cả Anton và Danik đều thắng 3 ván nên đáp án là “Friendship”

Nguồn : http://codeforces.com/contest/734/problem/A

The following two tabs change content below.