Anton và các chữ số

 

Trong một lần dọn nhà, Anton tìm thấy trong phòng một chiếc hộp, trong đó có chứa các con số đặc biệt. Trong hộp có k2 chữ số 2, k3 chữ số 3, k5 chữ số 5 and k6 chữ số 6.

Anton rất thích số học và anh đặc biệt thích hai số nguyên là 32 và 256. Nhân tiện có các chữ số trong hộp vừa tìm được, anh quyết định sử dụng các số trong hộp để tạo thành các số nguyên mình yêu thích, sao cho tổng của các số tạo ra là lớn nhất có thể.

Bạn có thể đưa ra gợi ý giúp Anton được không?

Mỗi con số không được sử dụng quá một lần, tức là Anton chỉ được sử dụng không quá k2 chữ số 2, k3 chữ số 3, k5 chữ số 5 và k6 chữ số 6

INPUT

Dòng duy nhất của file inpit gồm bốn số nguyên k2, k3, k5 and k6 – số chữ số 2, 3, 5 và 6 tương ứng  (0 ≤ k2, k3, k5, k6 ≤ 5 * 10 ^ 6)

OUTPUT

Tổng của các số mà Anton đã tạo ra.

Ví dụ 1:

Input

Output

Ví dụ 2:

Input

Output

Giải thích:

Trong ví dụ đầu tiên, Anton tạo ra các số nguyên là 256 , 256 , 256  và 32. Các số này sẽ tạo ra tổng lớn nhất là 256 + 256 + 256 + 32 = 800.

Trong ví dụ thứ hai, Anton tạo ra được một số nguyên là 256. Đây là cách tạo các số nguyên để đạt được giá trị lớn nhất.

Nguồn bài: codeforces.com

Người dịch: Đào Văn Nghĩa

The following two tabs change content below.

nghiahust

Latest posts by nghiahust (see all)