Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.

Nội dung

1. Tìm hiểu về C cơ bản, gồm:

 1. Các kiểu dữ liệu.
 2. Biến, hằng và mảng, cách máy tính lưu trữ giá trị.
 3. Đọc/ghi dữ liệu từ màn hình và file.
 4. Các lệnh điều kiện, lặp.

2. Tài liệu

Các bạn nên đọc nội dung từ trang 107 tới trang 137 tại đây. (Bài giảng tin học đại cương, đã gửi link từ tuần 1).

Bài tập

Với nội dung học lần này, chúng tôi sẽ có 2 phần bài tập:

 • Phần 1 là các bài tập được đưa ra ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa lên 4 bài tập cơ bản với độ khó tăng dần để các bạn dễ dàng làm quen với các chương trình cơ bản.
 • Phần 2 là các bài tập được đưa ra vào ngày thứ 2 tuần tới (24/10), chúng tôi sẽ đưa ra một bài toán liên quan tới một ứng dụng nhỏ trong thực tế, mọi người có thể áp dụng nội dung đã làm trong 4 bài tập phần 1 để thực hiện xây dựng ứng dụng này.

Bài 1:

Nhập hai số nguyên từ màn hình. In ra số lớn hơn trong hai số đó, đồng thời ghi số bé hơn vào file sonhohon.txt.

Gợi ý: Tham khảo cách đọc/ghi file tại đây: https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_file_io.htm

Bài 2:

Nhập từ màn hình một số nguyên N, và một dãy n số nguyên. Ghi số lớn nhất trong dãy vào file solonnhat.txt.

Gợi ý: Cần sử dụng một vòng for để lặp phần nhập n số nguyên trong một dãy. Cũng cần dùng for để tìm số lớn nhất trong dãy.

Bài 3:

Đọc nội dung trong file sau và in nội dung đó ra màn hình. Nội dung trong file chỉ là các dòng, mỗi dòng chứa các kí tự.

Data: https://drive.google.com/file/d/0BzxNhPFtDMD2Zl9hVGk2WXlVaWc/view?usp=sharing

Gợi ý:  Để đọc một file tới khi hết file thì dừng, tham khảo tại đây:

http://www.codecodex.com/wiki/Reading_text_from_a_file

Bài 4:

Viết một chương trình cho phép người dùng nhập vào điểm môn học Data Structure and Algorithms (DSA) và đưa ra đánh giá. Điểm này có các lựa chọn là A, B, C, D hoặc F.

 • Nếu là A, hiển thị ra màn hình: “Excellent!”
 • Nếu là B, hiển thị ra màn hình: “Very Good”
 • Nếu là B, hiển thị ra màn hình: “Good”
 • Nếu là C, hiển thị ra màn hình: “You passed!”
 • Nếu là D, hiển thị ra màn hình: “Better try again”
 • Nếu là một kí tự khác, hiển thị ra màn hình: “Invalid grade”.

Gợi ý: Tham khảo tại đây: https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/switch_statement_in_c.htm

Yêu cầu làm bài

Các bạn làm 4 bài tập này tới Chủ Nhật, ngày 23/10/2016. Những khó khăn khi làm bài, các bạn có thể thảo luận tại đây. Các bài tập này không cần nộp.

Vào ngày thứ 2, ngày 24/10/2016, chúng tôi sẽ đưa bài tập phần 2các bài tập thuộc hướng ứng dụng dựa vào nội dung cơ bản trong tuần và nội dung các bài tập phần 1.

The following two tabs change content below.