Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017

1. Cấu tạo của đệ qui Mô tả đệ qui gồm 2 phần: 1. Phần neo: Trường hợp nhỏ nhất của bài toán, quyết định tính hữu hạn dừng của lời giải. Ví dụ: 0! = 1,  x^0 = 1, … 2. Phần đệ qui: Mô tả bài toán theo chính bài toán đó, thể Read more about Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017[…]