Django 06: Template nâng cao

Như ta đã biết template được sử dụng để tách biệt giữa phần xử lí logic và giao diện. Chú ý trước khi sử dụng template ta cần cấu hình nó trong file config (đã hướng dẫn ở bài Djang 03). Trong bài này ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng và cú pháp của Read more about Django 06: Template nâng cao[…]

Mảng nhiều chiều (tiếp)

1. Chữa bài về nhà Tính tổng ma trận vuông k*k lớn nhất với độ phức tạp thuật toán O(m*n*k*k). Gợi ý: 1. Tính tổng 1 ô vuông k*k để làm giá trị max. 2. Dùng vòng lặp for tính tổng những ô vuông còn lại, lưu vào 1 ma trận có kích thước (m Read more about Mảng nhiều chiều (tiếp)[…]

Mảng nhiều chiều

1. Lý thuyết 1.1 Cách khai báo Tổng quát: kieu_du_kieu ten_mang[kichthuoc1][kichthuoc]…[kichthuoc] Mảng 2 chiều: kieu_du_lieu ten_mang [x][y] Ví dụ: khai báo một mảng 2 chiều 3 hàng 4 cột:  array[3][4] 1.2 Cách tổ chức bộ nhớ – Trong C, mảng 2 chiều được tổ chức lưu trữ trên ram ưu tiên theo hàng. Nghĩa là sắp Read more about Mảng nhiều chiều[…]