[Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.

Scrapy là gì? Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và extract data từ website một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn muốn lấy dữ liệu từ các website nhưng dữ liệu đó quá lớn để copy rồi paste Read more about [Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.[…]

Posted in AI